สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในอาคาร KX Knowledge Xchange

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมของไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ซึ่งเป็นพันธมิตรของ FABLab Bangkok Community  ในอาคาร KX Knowledge Xchange 

 • ทำความรู้จักกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทและหน้าที่ในการเป็นหน่วยประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ กับ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินการเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมมาตรฐานไทยสู่ระดับสากล การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตราสินค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล รวมถึงพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภาพรวมด้วย

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในทางปฏิบัติ โดยการดำเนินการผ่าน 3 ศูนย์

1. ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม ดำเนินการศึกษาวิจัยและส่งมอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับภาครัฐรวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึก วิเคราะห์สถานการณ์ทางการผลิตการตลาด และส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ให้กับภาคเอกชน

2. ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ มีเป้าหมาย เน้นอยู่ที่การพัฒนา 3P ได้แก่ 

 • People พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 • Process เน้นยกระดับประสิทธิภาพการผลิต กระบวนการผลิตโดยให้มีการใช้ระบบคุณภาพ หรือแม้แต่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
 • Product ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ FabLab Bangkok ชั้นใต้ดิน ที่อาคาร KX ซึ่งทำหน้าที่ในการออกแบบต้นแบบและผลิตจำนวน 5-500 ชิ้น สำหรับ Starter ที่ต้องการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง

3. ศูนย์บริการผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม มีการให้บริการรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา 12 ของกระทรวงการคลังที่ยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 

“เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการไทย สามารถแข่งขันได้กับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ที่มีภาษีได้ ด้วยการได้รับสิทธิประโยชน์การงดเว้นภาษี “ 

อีกบริการหนึ่งที่สำคัญคือ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตั้งแต่เริ่มทดสอบผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือวัดการตรวจโรงงาน และการรับรองผลิตภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 ระบบนี้ก็ได้การรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

 • จุดเริ่มต้นของ Electronics Design Lab (EDL) 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดตั้งห้องปฏิบัติการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Design Laboratory) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

 • Electronics Design Lab (EDL) ทำงานอย่างไร

 1. การบริการ ออกแบบแผงวงจรพิมพ์ (PCB Design)  แบบ Single-Sided, Double-Sided และ Multilayer โดยการออกแบบเราคำนึงถึงมาตรฐานการออกแบบสำหรับการผลิตด้วยเครื่องจักร รวมถึงการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI / EMC) เป็นต้น
 2. การบริการ ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB Assembly) ด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน รองรับทั้งการทำต้นแบบ (Prototyping) และการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Small-lot Assembly)
 3. การบริการ อบรมด้านการออกแบบแผงวงจรพิมพ์ (PCB Design)
 • จุดเด่นของ Electronics Design Lab (EDL)

 1. ความปลอดภัยด้านข้อมูลของผู้ประกอบการ
 2. การออกแบบคำนึงถึงการผลิตด้วยเครื่องจักร
 3. การออกแบบสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
 4. งานละเอียดมีคุณภาพ ในราคาบริการที่เหมาะสม
 5. แหล่งที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง
 • ความท้าทายของ Electronics Design Lab (EDL)

 1. ด้านต้นทุนการสั่งซื้อ Components ด้วยงานผลิตที่หลากหลายและจำนวน 5 -50 ชิ้น ทำให้ราคาต้นทุน Component ค่อนข้างสูง
 2. ด้านกำลังคนของ EDL จำเป็นต้องสร้างบุคลากรขึ้นมาเพิ่มเติม และสนับสนุนงานด้าน วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 • ซึ่งตอนนี้เรากำลังเตรียมตู้สำหรับจัดเก็บ Components ซึ่งในอนาคตอาจมีการแชร์โมเดลการเก็บ Components ของผู้ประกอบการที่มาผลิตกับเรา เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
 • การสร้าง Impact ต่อสังคม

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรม S Curve ที่เป็นนโยบายของภาครัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต เรามีให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติที่ผู้ประกอบการอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต  รวมถึงจับคู่กับ SI (System Integrator) ที่พัฒนาระบบเหล่านั้น สำหรับยานยนต์อนาคต 

นอกจากนี้ สถาบันก็มีการเตรียมเครื่องมือทดสอบรองรับสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ตัว Charging Station ของ EV เอาไว้รองรับอุตสาหกรรม S Curve เหล่านี้ในอนาคตเช่นเดียวกัน

 • ก้าวต่อไปของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คุณ ภาณุมาศ สอนจันทร์ Senior engineer ตัวแทนของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า เรากำลังเตรียมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่าง KX Knowledge Xchange ในเรื่องของการจัดกิจกรรม workshop, Hackathon และการพัฒนาโปรเจคเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้สถาบันมีความมุ่งหวังให้ SME ไทยมีผลิตภัณฑ์ตัวเองที่สามารถแข่งขันได้กับสินค้าที่มาจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบการตรวจสอบรับรอง เพื่อให้ได้มาตรฐาน สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้สมบูรณ์แบบ 

เยี่ยมชมหรือใช้บริการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ชั้นใต้ดิน อาคาร KX Knowledge Xchange

หรือติดตามได้ที่ Facebook page : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ – Electrical and Electronics Institute

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *